dobry psycholog Warszawa, leczenie nerwicy Warszawa

Badania naukowe

Poniżej przedstawiamy wybrane badania nad skutecznością psychoterapii:

Badania w języku polskim:

 1. Prof. Jacek Bomba: Badania nad efektywnością psychoterapii w leczeniu zaburzeń psychicznych u dzieci u młodzieży.

Autor artykułu omawia obecne we współczesnej w literaturze światowej raporty z badań i metaanalizy dotyczące potwierdzenia skuteczności psychoterapii dzieci i młodzieży. Formułuje wnioski co do konieczności rozwoju empirycznej weryfikacji skuteczności stosowanych w leczeniu metod mimo przesłanek skłaniających do jej zaleceń w określonych zaburzeniach. Zwraca uwagę na znaczenie nurtu badań zmierzających do ustalenia mediatorów i moderatorów efektów psychoterapii.

Pobierz dokument

 1. Prof. Jacek Bomba: Spojrzenie na depresje z perspektywy psychoterapii.

Autor artykułu podejmuje próbę uporządkowania wiedzy i wyjaśnienia natury depresji, w tym również u dzieci i młodzieży w kontekście historycznym, w oparciu o zajmujące się tym teorie psychoterapii oraz różne nurty psychiatrii. Odwołuje się również do badań nad wynikami leczenia farmakologicznego. Poszukując odpowiedzi na pytanie o to, jaka psychoterapia jest skuteczna w leczeniu depresji dzieci, młodzieży i osób dorosłych zwraca uwagę na jej skomplikowaną naturę i stawia pytanie, czy psychoterapia jest rzeczywiście skierowana na zmianę hipotetycznych mechanizmów depresji.

Pobierz dokument

 1. Agnieszka Białas: Wiek pacjentów a skuteczność psychoterapii i możliwości zmiany cech osobowości.

Autorka przedstawia analizę ilościową zmian czynników osobowości zachodzących w trakcie procesu psychoterapii w oparciu o takie testy, jak: 16PF Cattella, KON oraz Kwestionariusz Objawowy. Badanie oparto na wynikach badań 100 pacjentów neurotycznych leczonych w oddziale dziennym Katedry Psychoterapii UJ CM.

Pobierz dokument

 1. Jolanta Szymczyk, Lidia Cierpiałkowska: Umiejętności interpersonalne psychoterapeutów a skuteczność psychoterapii indywidualnej – raport z badań.

Autorki artykułu wykazują w swoich badaniach, że oceniane przez pacjentów umiejętności interpersonalne psychoterapeutów, zwłaszcza empatia i życzliwość, pozostają w związku z pozytywnymi efektami pod wpływem terapii, szacowanymi zarówno na podstawie wskaźników subiektywnych, jak i obiektywnych. Wykazują również związki między kwalifikacjami terapeutów, ich stażem pracy a wzrostem satysfakcji z poziomu życia pacjentów po terapii.

Pobierz dokument

 1. Urszula Mikulska, Rafał Styła: Zmiany nasilenia objawów zaburzeń psychicznych w toku oddziaływań psychoterapeutycznych a efektywność psychoterapii.

Autorzy prezentują wyniki badań dotyczących oceny efektywności procesu psychoterapii, przeprowadzonych wśród dwunastu polskich psychoterapeutów. Badania dotyczyły zmian nasilenia objawów w trakcie psychoterapii, ich wpływu na efektywność leczenia oraz związek z uaktywnianiem specyficznych czynników leczących.

Pobierz dokument

 1. Tomasz Wyrzykowski, Andrzej Kokoszka: Analiza grupowa –założenia teoretyczne i przegląd badań jej skuteczności.

Artykuł stanowi przegląd piśmiennictwa dotyczącego teoretycznych podstaw analizy grupowej oraz wyników badań nad jej skutecznością. Analiza grupowa jest specyficzną metodą psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii grupowej, bardzo często stosowaną w niektórych krajach Europy Zachodniej, która staje się coraz bardziej dostępna w Polsce. Prezentacja badań potwierdzających jej skuteczność ma ułatwić współpracę psychiatrów z kilkudziesięcioma terapeutami starającymi się stosować analizę grupową w Polsce.

Pobierz dokument

 1. Witold Simon: Meta-Analiza w badaniach nad skutecznością psychoterapii: Część I: Pytania badawcze, przegląd literatury, kodowanie danych.

Jest to pierwszy artykuł z cyklu poświęconego meta-analizie w badaniach nad skutecznością psychoterapii. W tej części omówiono podstawowe założenia meta-analizy, w tym ograniczenia tej procedury. Opisano proces stawiania adekwatnych pytań badawczych. Zaprezentowano zasady kierujące, leżącym u podłoża meta-analizy, przeglądem literatury. Przedstawiono również sugestie dotyczące kodowania danych.

Pobierz dokument

 1. Witold Simon: Meta-Analiza w badaniach nad skutecznością psychoterapii. Część II: Rodzaje wielkości efektu, binominalna wielkość efektu, testowanie wielkości efektu, testowanie homogeniczności, zmienne mediujące i moderujące.

Pobierz dokument

 1. Witold Simon: Meta-Analiza w badaniach nad skutecznością psychoterapii. Część III: Losowy i stały model efektu, ważenie wielkości efektu, przycinanie danych, replikacje, przykłady meta-analiz.

Pobierz dokument

 1. Andrzej Kokoszka, Hubert Krótkiewicz, Agata Rosati, Stanisław Oziemski, Krzysztof Staniszewski, Jacek Sochacki: Ogólny zespół nerwicowy – koncepcja i jej zastosowanie w praktyce.

Ogólny zespół nerwicowy uważa się za rozwijający się na podłożu genetycznie uwarunkowanej podatności genetycznej zespół współwystępujących objawów: podwyższonego poziomu lęku, słabszego radzenia sobie ze stresem, zaburzeń depresyjnych, niepokoju oraz określonych zaburzeń osobowości. Celem badań była wstępna ocena skali ogólnego zespołu nerwicowego według kryteriów diagnostycznych Tyrera i Johnsona (1998) jako predyktora odpowiedzi na 3-miesięczną psychoterapię w warunkach oddziału dziennego.

Pobierz dokument

Badania w języku angielskim:

 1. Anthony W. Bateman, Peter Fonagy: Efektywność psychoterapii w zaburzeniach osobowości.

Istnieją dowody na skuteczność psychoterapii zaburzeń osobowości. Dowody nie wskazują na przewagę jednego typu terapii nad innym, ani nie wskazują, której podgrupie pacjentów powinna być oferowana psychoterapia w leczeniu szpitalnym czy ambulatoryjnym. Nowe strategie badawcze są potrzebne, aby pokazać, że zmiana osobowości jest zarówno wymierna i istotna klinicznie. Badania efektywności przy użyciu randomizowanych, kontrolowanych projektów są wymagane. Literatura sugeruje, że skuteczne leczenie powinno być długoterminowe, zintegrowane, teoretycznie spójne.

Pobierz dokument

 1. Paula Truax: Przegląd badań: psychoterapia grupowa jest skuteczna w leczeniu depresji.

Autorka przedstawia analizę badań wskazujących, że w leczeniu depresji jest skuteczna terapia grupowa.

Pobierz dokument

 1. Brett D. Thombs, Marielle Bassel, Lisa R. Jewett: Analiza efektywności długoterminowej psychoterapii psychodynamicznej

Pobierz dokument

 1. Josef Bäum, Teresa Froböse, Sibylle Kraemer, Michael Rentrop and Gabriele Pitschel-Walz: Psychoedukacja: Podstawowa interwencja psychoterapeutyczna dla pacjentów ze chizofrenią i ich rodzin.

Pobierz dokument

 1. Glenys Parry: Psychoterapia oparta na dowodach: szczególny przypadek czy szczególna obrona?

Pobierz dokument

 1. Falk Leichsenring, Sven Rabung: Efektywność długoterminowej psychoterapii psychodynamicznej – meta-analiza

Pobierz dokument

 1. Peter Fonagy, Anthony Bateman: Postępy w leczeniu zaburzeń osobowości borderline.

Opisujemy najnowsze dowody wskazujące, że naturalny przebieg pogranicznym zaburzeniem osobowości jest bardziej łagodny niż dawniej sądzono. Badamy możliwe przyczyny zmian w ustaleniach, które obejmują zarówno jatrogennych skutków wcześniejszych modeli przetwarzania i ostatnio dostępność skutecznych interwencji. Lekarze powinni być optymistami poprawy i długoterminowych wyników.

Pobierz dokument

 1. Frank R. Margison, Graeme McGrath, Michael Barkham, John Mellor Clark, Kerry Audin, Janice Connell, Chris Evans: Pomiar i psychoterapia: praktyka oparta na dowodach i dowody wynikające z praktyki.

Pobierz dokument

 1. Roel Verheul, Louise M. C. Van Den Bosch, Maarten W. J. Koeter, Maria A. J. De Ridder, Theo Stijnen, Wim Van Den Brink: Dialektyczna terapia behawioralna dla kobiet z pogranicznym zaburzeniem osobowości.

Pobierz dokument

 1. Paul Bolton, Judith Bass, Richard Neugebauer, Helen Verdeli, Kathleen F. Clougherty, Priya Wickramaratne, Liesbeth Speelman, Lincoln Ndogoni, Myrna Weissman: Grupowa Interpersonalna Psychoterapia Depresji w Rural Uganda.

Pobierz dokument

 1. Suzanne E. Luty, Janet D. Carter, Janice M. McKenzie, Alma M. Rae, Christopher M. A. Frampton, Roger T. Mulder, Peter R. Joyce: Randomizowane kontrolowane badanie interpersonalnej psychoterapii i terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu depresji.

Pobierz dokument

 1. Frans de Jonghe, Mariëlle Hendricksen, Gerda van Aalst, Simone Kool, Vjaap Peen, Rien Van, Ellen van den Eijnden, Jack Dekker: Psychoterapia a łączenie psychoterapii z farmakologicznym leczeniem depresji.

Pobierz dokument

 1. Ulrich Freudenstein, Carol Jagger, Antony Arthur and Norbert Donner-Banzhoff: Leczenie depresji u osób starszych w podstawowej opiece zdrowotnej – przegląd systematyczny.

Pobierz dokument